การทดสอบความทนต่อแรงดึง  (Tension test)

การทดสอบแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine (UTM) เป็นการทดสอบสมบัติเชิงกลขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการควบคุมคุณภาพเม็ดวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ท่อ HDPE หรือแม้กระทั่งเป็นการทดสอบเพื่อยืนยันความแข็งแรงของแนวเชื่อมท่อ วิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น ASTM D 628 และ ISO 527-2  สำหรับวัสดุพลาสติก  ISO 6259 การทดสอบแรงดึงท่อ และ  ISO 13953 การทดสอบแนวเชื่อมท่อ HDPE เป็นต้น ข้อมูลต่างๆ ที่มีประโยชน์จากการทดสอบคือ

  1. ค่าความต้านแรงดึง ณ จุดคราก (Tensile strength at yield) 
  2. ค่าความต้านแรงดึง ณ จุดขาด (Tensile strength at break) 
  3. ค่าเปอร์เซ็นต์ความยืดเมื่อขาด (% Elongation at break)