สามทางฉีด (TAP-IM) และ ข้องอฉีด (TAP-IM)

รายละเอียด (Details):


  • อุปกรณ์ข้อต่อท่อ ข้องอฉีด 45° (TAP-IM)  อ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2678, ISO 4427-3 และ BS EN 12201-3 (Injected Elbow 45° (TAP) is referred to TIS. 2678, ISO 4427-3 and BS EN 12201-3.)
  • ความหนาของปลายอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อกับท่อ (T)  อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา: SDR (Wall thickness : T, referred to jointed pipe’s Standard Dimension Ratio : SDR.)
  • SDR 17 สำหรับใช้งานในช่วงแรงดันไม่เกิน 10 บาร์ (SDR 17: for working pressure ≤ 10 bar.)
    SDR 11 สำหรับใช้งานในช่วงแรงดันไม่เกิน 16 บาร์ (SDR 11: for working pressure ≤ 16 bar.)
    ทั้งนี้อ้างอิง อุณหภูมิการออกแบบที่ 20 C° (20 C° is designed reference.)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต  (We reserved amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)