qc_08

คุณภาพ คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญลำดับแรก
การดูแลและบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมีขั้นตอนสำคัญดังนี้
 


       1. การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทำการสุ่มตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบ ที่มีการรับเข้าเพื่อควบคุมให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนอนุมัติให้นำไปใช้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์

     2.  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทำการสุ่มตรวจสอบ รูปทรง ขนาด และความหนา ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

     3.  การทวนสอบคุณสมบัติมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ขึ้นสุดท้าย ในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะทำการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์นำมาทดสอบ เพื่อควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ มีค่าคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา อย่างสม่ำเสมอ เช่น
               - การทดสอบหาค่าดัชนีการหลอมไหล
               - การทดสอบความสามารถในการต้านทานแรงดึง
               - การทดสอบค่าเสถียรภาพทางความร้อน
               - การทดสอบการทนแรงดันภายใน